PRIVACY VERKLARING EN COOKIE BELEID 

PRIVACYVERKLARING 

1. INLEIDING  Per 25 mei 2018 is de Europese GDPR (General Data Protection Regulation), in Nederland  bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht  geworden. van Nierop sfeer en verlichting volgt vanzelfsprekend deze wetgeving en respecteert  hiermee de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt. Deze  informatie is vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit  welke persoonsgegevens van Nierop sfeer en verlichting verzamelt en verwerkt en voor welke  doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.  Naam bedrijf: van Nierop sfeer en verlichting  Website: www.vannieropsfeerenverlichting.nl KvK inschrijfnummer:  69952132  Verwerkingsverantwoordelijke: M.A. van Nierop 

2. PERSOONSGEGEVENS  van Nierop sfeer en verlichting verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor diverse  doeleinden. Hieronder wordt toegelicht welke dat zijn. 

UITVOERING KOOPOVEREENKOMSTEN  Voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling hebben we uw naam, adres, e‐ mailadres, betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Deze gegevens geven wij ook  aan derden, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Dit doen wij vanzelfsprekend alleen als het  nodig is voor de uitvoering van uw bestelling. 

DIENSTVERLENING  Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam, e‐mailadres, betaalgegevens  en uw telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken,  contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het  gehele verkoop‐ en leveringsproces. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening  verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. 

(DIRECT) MARKETING  Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante  informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke  (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf  met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij  contactgegevens, informatie over hun bezoeken aan beurzen waaraan wij zelf  deelnemen, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen. Soortgelijke  informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers. Deze informatie wordt  zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde  werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde  bedrijfsbelang.  SOCIAL MEDIA  van Nierop sfeer en verlichting kan op verschillende sociale media actief zijn/worden zoals Linkedin,  Facebook, Twitter, Youtube en Instagram. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken  wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt. Als een dergelijke functie door  u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in  kwestie.    WERKNEMERS  van Nierop sfeer en verlichting verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de  arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. 

3. ONTVANGER  Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten  van Nierop sfeer en verlichting, behalve in een van de volgende omstandigheden. 

UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer  dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen of om onze  wettelijke verplichtingen na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren  van uw bestelling. Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde  producten of aangevraagde diensten, maken wij gebruik van een derde partij voor de  afhandeling van i‐Deal betalingen. Daarnaast geven we uw gegevens door aan derden die  door van Nierop sfeer en verlichting worden ingeschakeld om de bestelling bij u te bezorgen.   MET UW TOESTEMMING  Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven.  De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de  gevolgen daarvan zijn. 

VOOR EXTERNE VERWERKING  We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen  verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid  en andere passende vertrouwelijkheids‐ en beveiligingsmaatregelen. Onder onze  partners verstaan wij onder meer onze IT‐leverancier. 

OM JURIDISCHE REDENEN  We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de  gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet‐ en  regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van (overheids)instanties zoals  bijvoorbeeld de Belastingdienst. 

WETTELIJKE VERPLICHTING  Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens  verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van  fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de  belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen  alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen.  van Nierop sfeer en verlichting maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor  te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden  beveiligd.  BEWAARTERMIJN  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke  plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat  wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of  diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens  verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e‐mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de  hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog  wel bewaren. 

4. UW RECHTEN  U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling,  verwijderen van gegevens, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het  recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze  rechten jegens ons kunt uitoefenen. 

RECHT VAN INZAGE  Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u  verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw  identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u  hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij  toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens  worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en  welke overige rechten u geldend kunt maken. 

VERBETERING OF AANVULLING  Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons  verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren  onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende  verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of  onvolledige gegevens. 

GEGEVENSWISSING  U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer  van de volgende gevallen:   de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben  verwerkt;   u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor  verwerking meer;   u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te  honoreren;   de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;   wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;   wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie‐ of internetdiensten verzameld.  U dient een dergelijk verzoek schriftelijk of per e‐mail (info@vannieropverlichting.nl) bij ons te  plaatsen. 

BEPERKING VERWERKING  Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld,  kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling  hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u  van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig  hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na  ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na  verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke  procedure).  OVERDRACHT DIGITALE DATA  Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk  digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering  van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van  deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens  rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen. 

BEZWAAR  U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u  betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw  persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na  ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen  kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.  Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar  te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.  UITOEFENEN RECHTEN  Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u  contact opnemen met ons via het e‐mailadres info@vannieropverlichting.nl.  van Nierop sfeer en verlichting zal  binnen 5 werkdagen uw verzoeken bevestigen en binnen 4 weken hierover beslissen,  tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij meer tijd nodig hebben.  Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het  recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat  eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.  

5. KLACHTEN  Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de  klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om  kennis te nemen van uw klacht. 

6. VRAGEN?  Heeft u nog vragen? Stuur dan een e‐mail met uw vraag naar: info@vannieropverlichting.nl  Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring  periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd. 

7. VEILIGHEID EN OPSLAG VAN GEGEVENS  Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een  beveiligde verbinding. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.  Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat in onze  database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard. Het verzenden  van persoonsgegevens per e‐mail gebeurt via een beveiligde verbinding

 

COOKIE BELEID 

1. INLEIDING  van Nierop sfeer en verlichting draagt zorg voor optimale functionaliteiten van haar website. Om ervoor  te zorgen dat de website goed functioneert, kan van Nierop sfeer en verlichting gebruik maken van  technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt  opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als  doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige  cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te  verbeteren. 
2. TYPEN COOKIES  We maken onderscheid tussen functionele en niet‐functionele cookies. Functionele  cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten  werken en verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze  persoonsgegevens worden ingevuld. Zo onthoudt een winkelwagen ingevulde  persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen verwerken en bezorgen.  Niet‐functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Daarom  vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen.  Niet‐functionele cookies zijn bijvoorbeeld analytische cookies. Deze cookies zijn niet  nodig voor het laten functioneren voor de website. Door analytische cookies weten we  wel welke onderdelen van de website we kunnen verbeteren en wordt bijvoorbeeld de  populariteit van bepaalde pagina's gemeten. Niet‐functionele cookies hebben allerlei  verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te  verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt  gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn.  Wij maken gebruik van de volgende niet‐functionele cookies. 

ANALYTISCHE COOKIES  Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website  door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in  het voordeel van de gebruikers.  Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:  – het IP‐adres, dat anoniem wordt gemaakt;  – technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt;  – vanaf welke pagina u op de website bent gekomen 
3. COOKIES BLOKKEREN EN VERWIJDEREN  Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat  aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website.  Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien  en dient u de cookies desgewenst zelf te verwijderen.  U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren.  Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om  alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw  browserinstellingen.  Ook bij verwerking van uw persoonsgegevens met cookies kunt u al uw rechten  uitoefenen die hierboven in artikel 5 van onze privacyverklaring zijn opgesomd. 
4. WIJZIGING COOKIE BELEID  van Nierop sfeer en verlichting behoudt zich het recht voor om dit cookie beleid periodiek aan te passen.  De meest recente versie wordt op deze pagina gepubliceerd.  Mei 2018